Exspot

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 

Exspot, 715 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

1 dawka (1 ml) produktu zawiera: 

Substancja czynna: 

permetryna (cis:trans = 40:60) 715 mg 

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Roztwór do nakrapiania  

Przejrzysty, ciemnożółty roztwór.  

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt 

Produkt przeznaczony jest do stosowania u psów w zapobieganiu i zwalczaniu infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) i kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Zabezpiecza przed reinfestacją w okresie do 4 tygodni po podaniu. 

4.3 Przeciwwskazania  

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. 

Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 2 tygodni.  

Nie stosować częściej niż co 7 dni. 

Nie stosować u kotów. 

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Holandia  

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. 210/96 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. 

Kategoria dostępności: Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.  

Data sporządzenia reklamy: 17.05.2018