REGULAMIN SERWISU MSD-ANIMAL-HEALTH.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Intervet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa („Usługodawca” lub „Intervet”) za pośrednictwem Serwisu MSD-ANIMAL-HEALTH.PL.

 1. DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie, w liczbie pojedynczej oraz mnogiej, należy rozumieć następująco:

„Konto”indywidualne konto Użytkownika umożliwiające dostęp do Serwisu
„Lekarz Weterynarii”Użytkownik, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz jest uprawniony do wystawiania recept na produkty lecznicze
„Plik cookies”dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika, wykorzystywane do umożliwienia korzystania z Serwisu
„Polityka Prywatności Grupy MSD”dokumenty dostępne pod adresem: https://www.msdprivacy.com/pl/pl/, w tym:
-„Globalna Polityka Ochrony Prywatności w Internecie” – dostępny pod adresem: https://www.msdprivacy.com/pl/pl/internet-privacy-policy.html
-„Zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie” – dostępny pod adresem: https://www.msdprivacy.com/pl/pl/cookie-privacy-policy.html
Klauzule Informacyjneinformacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę udostępniane Użytkownikowi, w tym:
-informacje o przetwarzaniu danych osobowych na cele marketingowe
-informacje o przetwarzaniu danych osobowych na cele związane z korzystaniem z ePlatformy
ePlatformaplatforma sprzedaży e-commerce dostępna pod adresem https://shop.msd-animal-health.pl/ umożliwiająca Klientom zamawianie Produktów od Usługodawcy na zasadach określonych w „Ogólnych Warunkach Sprzedaży”, dostępnych pod adresem: https://www.msd-animal-health.pl/warunki-sprzedazy/
„Prawo farmaceutyczne”ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.)
Produktprodukty lecznicze Intervet, których dotyczą Treści, dopuszczone do obrotu na terenie Polski, Węgier, Słowacji lub Czech oraz posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty
„Regulamin” lub „Regulamin Serwisu”niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), dostępny pod adresem: https://www.msd-animal-health.pl/regulamin/
„Rejestracja”procedura założenia Konta i weryfikacji statusu Użytkownika
„RODO”rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
„Serwisplatforma internetowa z ograniczonym dostępem dla określonego rodzaju podmiotów, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi określone w Regulaminie, dostępna pod adresem https://www.msd-animal-health.pl
Treściinformacje o charakterze naukowym, edukacyjnym, marketingowym i reklamowym dostępne w Serwisie
Treści ZastrzeżoneTreści dostępne wyłącznie dla Użytkowników Uprawnionych, w tym reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty, zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe albo umieszczonych na wykazach leków refundowanych
„Usługi”usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie umożliwienia korzystania z Serwisu, w tym z Konta, przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Grupy MSD
„Usługi E-Commerce”odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem ePlatformy polegające na sprzedaży Produktów, dostępne wyłącznie dla Klientów
Usługodawca” lub „IntervetIntervet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodna 51 (00-867 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104038 posiadającą NIP: 5261892773, REGON: 012694424, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 złotych
Urządzenie Użytkownikatelekomunikacyjne urządzenie końcowe Użytkownika, w tym komputer lub telefon komórkowy
„Użytkownik”osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w wieku powyżej 18 lat, korzystająca z Konta i Serwisu po Rejestracji
„Użytkownik Uprawniony”Użytkownik będący osobą uprawnioną do wystawiania recept lub będący osobą uprawnioną prowadzącą obrót produktami leczniczymi w rozumieniu Prawa farmaceutycznego
„Klient”Użytkownik Uprawniony, który jest uprawniony do dokonywania zakupu Produktów w hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych oraz który został zweryfikowany i zarejestrowany w odrębnym systemie sprzedażowym Intervet

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  a) rodzaje i zakres Usług,

  b) warunki świadczenia Usług,

  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług,

  d) tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu na żądanie Użytkownika, nieodpłatnie oraz zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności Grupy MSD.
 2. Usługi obejmują:

  a) udostępnianie Użytkownikom Treści w ramach Serwisu;

  b) streaming webinariów oraz nagrań audiowizualnych;

  c) przeprowadzanie ankiet wśród Użytkowników;

  d) przesyłanie notyfikacji oraz wiadomości e-mail do Użytkowników zawierających Treści, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę lub partnerów biznesowych Usługodawcy oraz ofert Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych – pod warunkiem, że jest to zgodne z wymaganiami prawa i uzyskane zostały stosowne zgody.
 1. Użytkownikami Serwisu, którzy posiadają dostęp do Treści Zastrzeżonych, mogą być wyłącznie Użytkownicy Uprawnieni.
 2. Lekarze Weterynarii, którzy utracili prawo wykonywania zawodu, nie mogą korzystać z Serwisu w zakresie, w jakim możliwy jest dostęp do Treści Zastrzeżonych albo do ePlatformy.
 3. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://www.msd-animal-health.pl/regulamin/. Regulamin może zostać pobrany i zapisany na Urządzeniu Użytkownika w formacie PDF.
 4. Użytkownik korzystający z Usług zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Jedynym kosztem, jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu w ramach Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od umowy zawartej przez Użytkownika i dostawcy usług sieciowych, określającej zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych (w tym w zakresie czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik).

3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Usługodawca. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę można kontaktować z Usługodawcą drogą e-mail na adres: DPOPoland@msd.com.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przede wszystkim w celu świadczenia Usług. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane w innych celach i na innych podstawach (np. na podstawie dobrowolnej zgody) w sposób opisany w Polityce Prywatności Grupy MSD oraz Klauzulach Informacyjnych.
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę oraz zasady gromadzenia plików cookies przez Usługodawcę określa Polityka Prywatności Grupy MSD stanowiąca integralną część Regulaminu

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą na czas nieoznaczony na warunkach określonych w Regulaminie poprzez akceptację Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego w ramach Rejestracji.
 2. W ramach procesu Rejestracji wymagane jest podanie następujących informacji:

  a) państwo Użytkownika,

  b) przywitanie (zwrot grzecznościowy),

  c) imię i nazwisko,

  d) stanowisko,

  e) obszar specjalizacji,

  f) numer prawa wykonywania zawodu – wyłącznie w przypadku Użytkowników, którzy są Lekarzami Weterynarii,

  g) dane organizacji, w której jest zatrudniony lub którą prowadzi Użytkownik (nazwa, NIP, adres, kod pocztowy, miejscowość)
 1. Po zakończeniu procesu Rejestracji na adres e-mail podany podczas tworzenia Konta zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje niezwłocznie po aktywacji Konta przy użyciu linku otrzymanego na adres e-mail Użytkownika.
 3. Po rozpoczęciu świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy o której mowa w pkt 14, w tym treść Regulaminu, w postaci dokumentu w formacie PDF na adres e-mail podany podczas tworzenia Konta.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownik ma prawo:

  a) korzystać nieodpłatnie z Usług przez okres trwania umowy określonej w pkt 14 Regulaminu;

  b) zgłaszania reklamacji na zasadach określonych Regulaminie,

  c) korzystać z praw przysługujących mu zgodnie z Polityką Prywatności Grupy MSD, w szczególności praw związanych z danymi osobowymi, na zasadach określonych w Polityce Prywatności Grupy MSD.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do:

  a) korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, Polityką Prywatności Grupy MSD, oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas korzystania z Usług;

  b) niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o utracie prawa wykonywania zawodu oraz niezwłocznego zaprzestania korzystania z Serwisu w razie utraty prawa wykonywania zawodu;

  c) nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Usługodawcy, innych Użytkowników lub Klientów oraz osób trzecich.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług E-Commerce zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności Grupy MSD oraz obowiązującym prawem, w tym do rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań zapewniających nieprzerwany dostęp do korzystania z Usług.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG E-COMMERCE

 1. Usługi E-Commerce są odpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z Usług E-Commerce jest posiadanie statusu Klienta.
 3. Klient ma prawo korzystać z ePlatformy, w tym składać zamówienia na Produkty w imieniu własnym lub w imieniu reprezentowanej przez siebie organizacji.
 4. Klient zobowiązany jest do:

  a) korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem, Polityką Prywatności Grupy MSD, oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas korzystania z Usług;

  b) niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o utracie prawa do dokonywania zakupu Produktów w hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnej oraz niezwłocznego zaprzestania korzystania z Serwisu w takim wypadku;

  c) nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Usługodawcy, innych Użytkowników lub Klientów oraz osób trzecich.

 5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług E-Commerce zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności Grupy MSD, oraz obowiązującym prawem, w tym do rozpatrywania reklamacji oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań zapewniających nieprzerwany dostęp do korzystania z Usług E-Commerce.
 6. Szczegółowe zasady sprzedaży Produktów w ramach Usług E-Commerce określają „Ogólne Warunki Sprzedaży”, dostępne pod adresem: https://www.msd-animal-health.pl/warunki-sprzedazy/

7. REKLAMACJE USŁUG

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, mogą być składane:

  a) na adres e-mail Usługodawcy: eplatforma@merck.com – ze wskazaniem tematu wiadomości: „Reklamacja Serwis MSD AH”.

  b) na adres siedziby Usługodawcy: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa – z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Serwisu

 3. Reklamacja powinna obejmować: (i) imię i nazwisko Użytkownika, (ii) adres zamieszkania Użytkownika jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona na piśmie (iii) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia, (iv) wskazanie żądań Użytkownika składającego reklamację.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca odpowiada na zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem środka komunikacji, który został wykorzystany przez Użytkownika, chyba że Użytkownik zastrzegł inną formę w zgłoszeniu.
 5. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. REKLAMACJE USŁUG E-COMMERCE

 1. Zasady reklamacji Usług E-Commerce określają „Ogólne Warunki Sprzedaży”, dostępne pod adresem: https://www.msd-animal-health.pl/warunki-sprzedazy/

9. PRAWO AUTORSKIE

 1. Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Wszystkie Treści, materiały oraz znaki towarowe dostępne w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), a także materiały audiowizualne oraz materiały prezentowane w trakcie webinariów stanowią przedmiot praw Intervet lub jego licencjodawców, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w szczególności praw ochronnych na znaki towarowe, oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej („Materiały Chronione”).
 2. Materiały Chronione oraz inna zawartość Serwisu nie mogą być zwielokrotniane, rozpowszechniane ani publikowane bez pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 3. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków lub nazw występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków lub nazw.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań naruszających praw własności intelektualnej Usługodawcy – w tym praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z patentu, a także dóbr osobistych i praw majątkowych osób trzecich.
 5. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: „Copyright © 2021 Intervet sp. z o.o.” Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub inne zawartości znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane lub modyfikowane. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

10. TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE ZAWARTE W SERWISIE

 1. Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w Serwisie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego świadczenia zdrowotnego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów leczniczych oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.
 2. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż w związku ze stosowaniem jakiekolwiek produktu weterynaryjnego możliwe jest uniknięcie porady lekarza weterynarii. Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania określonej terapii, lub też produktów weterynaryjnych, należą zawsze do lekarza weterynarii. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, opisanych w Serwisie, skonsultuj się z lekarzem weterynarii.
 3. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego produktu leczniczego lub ich kombinacji nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.|
 4. Umieszczone opisy produktów leczniczych zawierają tylko i wyłącznie informacje zawarte w ich Charakterystykach produktu leczniczego weterynaryjnego lub też stanowią ich skróty (tzw. „skrócona informacja o leku weterynaryjnym”).

11. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Aby skorzystać z Usług oraz Usług E-Commerce Użytkownik musi dysponować systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: komputer klasy PC, MAC lub inne urządzenie z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie HTML, Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Usług oraz Usług E-Commerce zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, posiadało w szczególności: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług oraz Usług E-Commerce. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje również możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o urządzeniu, z którego korzystana Użytkownik, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (tj. strony z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Użytkownika oraz system operacyjny

12. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z następujących ważnych przyczyn:

  a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub przepisów dotyczących konsumentów, która wpłynie na prawa i obowiązki określone w Regulaminie;

  b) zmian w zakresie funkcjonalności lub warunków technicznych dotyczących świadczonych Usług lub Usług E-Commerce.

 2. Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony o zmianach w Regulaminie oraz o ich przyczynie poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Użytkownika, który został podany podczas Rejestracji.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, lecz nie wcześniej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia przesłania przez Usługodawcę powiadomienia o zmianach w Regulaminie oraz o ich przyczynie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

13. WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 14 Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  a) Usługodawca zamierza zakończyć świadczenie Usług lub Usług E-Commerce; lub

  b) Użytkownik nie przestrzega obowiązków związanych z korzystaniem z Usług lub Usług E-Commerce określonych w Regulaminie.

 2. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy, o której mowa pkt 14 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Użytkownik może również wypowiedzieć umowę lub odstąpić od umowy bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 14 Regulaminu, oraz odstąpić od niej można w jeden z następujących sposobów:

  c) wysyłając oświadczenie na adres e-mail biuro-logistyka@merck.com ze wskazaniem tematu wiadomości: „Wypowiedzenie umowy” albo „Odstąpienie od umowy”;

  d) wysyłając oświadczenie na adres siedziby Usługodawcy z dopiskiem, że wypowiedzenie albo odstąpienie dotyczy zawartej umowy.

 4. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji potwierdzenie otrzymania informacji o wypowiedzeniu albo odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi lub Usługi E-Commerce świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z Usługami lub Usługami E-Commerce świadczonymi przez Usługodawcą w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK NR  1

DO REGULAMINU SERWISU MSD-ANIMAL-HEALTH.PL

FORMULARZ ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY

O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Intervet sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

e-mail: biuro-logistyka@merck.com

tel.: 532 514 897

fax.: 538 079 344

Ja, _____________________________________________________  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

(imię i nazwisko)

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych przez Intervet sp. z o. o.  na stronie internetowej pod adresem https://www.msd-animal-health.pl/ prowadzonej przez Intervet sp. z o. o. .

Data zawarcia umowy: ___________________________________________

Adres Użytkownika: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

_____________________________________________

Data