INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USŁUG E-COMMERCE

Informacja dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z Usług E-Commerce sprzedaży za pośrednictwem serwisu MSD-ANIMAL-HEALTH.PL dostępnego pod adresem https://shop.msd-animal-health.pl/

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) jest Intervet sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 (00-867 Warszawa), dalej „Intervet”. Intervet jest członkiem grupy MSD. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Intervet pod adresem e-mail DPOPoland@msd.com lub z Globalnym Biurem Prywatności grupy MSD pod adresem e-mail MSD_privacy_office@msd.com.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji Usług E-Commerce (w tym obsługi złożonego zamówienia) – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z Intervet (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych) – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne Intervet określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwia świadczenie Usług E-Commerce.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

a) przetwarzanie w celu obsługi złożonego zamówienia – dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, a także przez czas utrzymywania konta w serwisie;

b) przetwarzanie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zamówienia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów prawnych;

c) przetwarzanie w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane osobowe będą przechowywane przez czas oznaczony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Intervet, w tym usługi wsparcia technicznego i administracyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług (np. agencjom marketingowym, podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania itp.).

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy MSD, której członkiem jest Intervet, oraz podmiotom trzecim w Stanach Zjednoczonych oraz innych państwach poza Unią Europejską („UE”) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym do państw, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak Polska. Intervet wdrożył stosowne środki zabezpieczeń i zgodności by zapewnić, że Pani/Pana dane osobowe są należycie chronione i Pani/Pana prawa są respektowane, takie jak wiążące reguły korporacyjne (BCR) lub zaakceptowane przez UE standardowe klauzule umowne. Ponadto odbiorcy Państwa danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności w sposób prawnie wiążący. Więcej informacji na temat tych środków i Państwa praw można uzyskać pod adresem: DPOPoland@msd.com.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Poinformujemy Państwa o wdrożeniu profilowania lub systemu podejmowania decyzji wywołującej wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tj. bez interwencji ludzkiej) danych osobowych. W stosownych przypadkach więcej informacji na temat zasad podejmowania takiej decyzji może być uzyskane pod adresem: DPOPoland@msd.com. W takim przypadku mogą Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu lub zażądać weryfikacji takiej decyzji przez Intervet.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo żądania od Intervet dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Intervet.