Regulamin korzystania z serwisu www.msd-animal-health.pl

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu www.msd-animal-health.pl (zwanym dalej „Regulaminem”) przed rozpoczęciem używania niniejszych stron internetowych. Przez korzystanie z serwisu  www.msd-animal-health.plzgadzają się Państwo na obowiązywanie Regulaminu..1. Postanowienia ogólne

    1.1    Regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.msd-animal-health.pl („Serwis”). Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.

    1.2    Właścicielem Serwisu jest firma Intervet Sp. z o.o.., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 104038, NIP 5261892773 , adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, (zwana dalej „Właścicielem”). 

    1.3    Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego.

    1.4    Korzystając z Serwisu zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

    1.5    Umożliwienie połączenia z zawartością stron internetowych z którymi połączony jest Serwis nie oznacza, że Właściciel rekomenduje takie strony lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.

2. Informacje dotyczące zdrowia

    2.1    Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, eksperci, Wykonawca jak i Właściciel Serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte zostały rzetelnie podane.

    2.2    Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż w związku ze stosowaniem jakiekolwiek produktu weterynaryjnego możliwe jest uniknięcie porady lekarza weterynarii.

    2.3    Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania określonej terapii, lub też produktów weterynaryjnych, należą zawsze do lekarza weterynarii. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, opisanych w Serwisie, skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

    2.4    Produkty lecznicze, o których mowa w Serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

    2.5    Umieszczone opisy produktów leczniczych zawierają tylko i wyłącznie informacje zawarte w ich Charakterystykach produktu leczniczego weterynaryjnego lub też stanowią ich skróty (tzw. „skrócona informacja o leku weterynaryjnym”).

3. Warunki techniczne

    3.1    Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.

    3.2    Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. 

    3.3    Korzystanie z Serwisu wymaga spełniania warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, w tym posiadania dostępu do sieci Internet.

4. Własność intelektualna

    4.1    Układ graficzny Serwisu, zdjęcia, grafiki oraz teksty umieszczone w Serwisie stanowią utwór w rozumieniu właściwych przepisów prawa autorskiego, do którego prawa autorskie prawa majątkowe lub stosowane licencje przysługują Właścicielowi.

    4.2    Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu, w tym wydruk i kopiowanie jego fragmentów wyłącznie do użytku osobistego.

    4.3    Korzystanie z Serwisu do celów innych niż użytek osobisty, modyfikowanie Serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.

    4.4    Zawartość Serwisu obejmuje nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w Serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

5. Postępowanie reklamacyjne

    5.1    Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, mogą być składane na adres siedziby Właściciela: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

    5.2    W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku.

    5.3    W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

6. Postanowienia końcowe

    6.1 Nazwy produktów leczniczych weterynaryjnych, które umieszczone są w ich Charakterystykach Produktu Leczniczego Weterynaryjnego lub ich skrótach zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

    6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Ta strona jest przeznaczona tylko dla użytkowników z Polski.

Proszę zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób Intervet chroni dane mogące posłużyć identyfikacji internautów.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2014 r.