POBIERZ DARMOWY E-BOOK

Współcześni hodowcy spotykają się z coraz większymi wyzwaniami oraz wymaganiami ze strony przetwórców żywności, hurtowników oraz konsumentów. Wymusza to na nich zmianę podejścia do metod produkcyjnych oraz wprowadzenia odpowiednich standardów na swoich fermach. Wymaga to od hodowcy podejmowania optymalnych ekonomicznie decyzji dotyczących zdrowia zwierząt, aby mógł on osiągnąć pełny potencjał produkcyjny.

Dowiedz się więcej na temat wpływu poszczególnych chorób obniżenie produkcyjności zwierząt gospodarskich.

X#E-BOOK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Allflex Polska sp. z o. o. z siedzibą w Psarach Małych ul. Nekielska 11G 62-300 Września), („Allflex Polska”), nr KRS 0000213893;

Współadministratorzy danych osobowych 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez następujące spółki (“Spółki Intervet”):

 • Intervet sp. z o.o., z siedzibą w Polsce przy ul. Chłodnej 51 (00-867 Warszawa
 • Intervet s.r.o., z siedzibą w Pradze, Na Valentince 3336/4, Smíchov (“Intervet Czechy”);
 • Intervet Hungarian Distribution LLC z siedzibą w Budapeszcie, Lechner Ödön fasor 8 (“Intervet Węgry”);
 • Intervet Romania s.r.l., z siedzibą w Chiajna, 13A Ring road (“Intervet Rumunia”).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z:

 • Allflex Polska na adres e-mail: inspektor@merck.com; 
 • Intervet Polska na adres e-mail: DPOPoland@msd.com;
 • Intervet Czechy na adres e-mail: DPOCzech@msd.pl;
 • Intervet Węgry na adres e-mail: DPO_Hungary@msd.com;
 • Intervet Rumunia na adres e-mail: euprivacydpo@msd.com. 

Wymienione spółki są członkami grupy MSD. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można także uzyskać kontaktując się z Globalnym Biurem Prywatności grupy MSD na adres e-mail: MSD_privacy_office@msd.com.

Spółki Intervet wspólnie ustaliły następujące zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

Każda ze Spółek Intervet jest odpowiedzialna za przekazanie Państwu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Spółka Intervet z Państwa kraju zamieszkania jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych, jak również za udzielanie Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez tę spółkę.

Spółka Intervet w Państwa kraju zamieszkania jest odpowiedzialna za rozpatrywanie Państwa wniosków dotyczących Państwa danych osobowych.

Należy pamiętać, że Spółki Intervet są współadministratorami Państwa danych osobowych. Oznacza to, że mogą Państwo wykonywać swoje prawa wynikające z RODO w odniesieniu do i przeciwko każdemu ze współadministratorów.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonych przez Państwa zgód w następujących celach:

 1. cele marketingowe (w tym wysyłka materiałów pocztą tradycyjną oraz wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych);
 2. przesyłanie informacji handlowej (w tym poprzez e-mail i e-komunikatory) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 poz. 123 ze zm.);
 3. segmentacja marketingowa (w celu dopasowania oferty do Państwa zainteresowań).

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody. 

4. Wymóg podania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Nie mają Państwo obowiązku jej udzielenia. Brak podania Państwa danych osobowych oznacza brak możliwości ich wykorzystania przez administratorów w realizacji ww. celów.

5. Prawo wycofania zgody

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie, lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

7. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratorów, w tym usługi wsparcia technicznego i administracyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług (np. agencjom marketingowym, podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania itp.). 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy MSD, której Intervet Polska oraz Allflex Polska są członkami, oraz podmiotom trzecim w Stanach Zjednoczonych oraz innych państwach poza Unią Europejską („UE”) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym do państw, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak Polska. Intervet Polska oraz Allflex Polska wdrożyli stosowne środki zabezpieczeń i zgodności by zapewnić, że Pani/Pana dane osobowe są należycie chronione i Pani/Pana prawa są respektowane, takie jak wiążące reguły korporacyjne (WRK) lub zaakceptowane przez UE standardowe klauzule umowne. Ponadto odbiorcy Państwa danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności w sposób prawnie wiążący. Więcej informacji na temat tych środków i Państwa praw można uzyskać kontaktując się z: Allflex Polska na adres email: inspektor@merck.com Intervet Polska na adres email: DPOPoland@msd.com lub Globalnym Biurem Prywatności grupy MSD na adres email: MSD_privacy_office@msd.com.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Poinformujemy Państwa o wdrożeniu profilowania lub systemu podejmowania decyzji wywołującej wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tj. bez interwencji ludzkiej) danych osobowych. W stosownych przypadkach więcej informacji na temat zasad podejmowania takiej decyzji można uzyskać kontaktując się z: Allflex Polska na adres email: inspektor@merck.com, Intervet Polska na adres email: DPOPoland@msd.com lub Globalnym Biurem Prywatności grupy MSD na adres email: MSD_privacy_office@msd.com.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratorów dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratorów.

PL-NON-211000001